نظریه مشورتی شماره 7/99/910 مورخ 1399/08/10

تاریخ نظریه: 1399/08/10
شماره نظریه: 7/99/910
شماره پرونده: 99-168-910 ک

استعلام:

عطف به نظریه شماره 7/99/696- 1399/6/15، با توجه به این‌که در فرض سوال دو دسته از افراد مجنون، یکی خود معرف و دیگری توسط دستور قضایی مورد سوال واقع شده است، همچنین بندهای دوم و سوم سوال نیز به صراحت پاسخ‌گویی نشده است، خواهشمند است مراتب را تشریح و تبیین فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1 و 2- در فرضی که مجنون نه به اعتبار ارتکاب جرم یا توجه اتهام به وی، بلکه صرفاً حسب اعلام دیگران از جمله خویشاوندان دارای حالت خطرناک است و موضوع نه از منظر مقررات کیفری، بلکه از جهت امور حسبی مطابق ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری و دیگر مقررات مشابه به دادستان گزارش می‌شود، دادستان بر اساس مقررات مربوط از جمله مقررات مربوط به نصب قیم و درمان یا نگهداری مجنون از محل اموال وی، اقدامات لازم را معمول می‌دارد و چنانچه مجنون مال نداشته و آزادی وی نیز خطرناک باشد با استفاده از ملاک ماده 202 قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان می‌تواند او را به مراجع مندرج در این ماده معرفی کند و در این صورت نیز نگهداری وی با هزینه دولت انجام می‌گیرد. بنابراین همان‌گونه که در نظریه شماره 696/99/7 مورخ 1399/6/15 بیان شد، در هیچ‌یک از دو فرض مطرح‌شده در سوال، هزینه‌ای از سوی بیمار یا وابستگان وی پرداخت نمی‌شود.
3- با توجه به آن‌چه در بالا گفته شد، پاسخ به این پرسش منتفی است.

منبع