تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۲/۱۱/۲۸
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۱۴۲۹

پیام: قرار ردّ دادخواست تأمین خواسته قابل تجدیدنظرخواهی است.

رأی دادگاه بدوی

در پرونده حاضر آقای م.ن. به طرفیت شرکت ز. به مطالبه خسارت با جلب نظر کارشناس مقوّم به ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال و خسارت دادرسی، دادخواستی ارائه داده است. در جریان رسیدگی با عنایت به درخواست خوانده جهت اخذ تأمین خواسته موضوع ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار تأمین موضوع ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی صادر و خواهان، علی رغم ابلاغ، جهت تودیع خسارت احتمالی معیّنه اقدامی معمول نداشته است. باتوجّه به درخواست خوانده با استناد به ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار ردّ دادخواست خواهان صادر می‌گردد. قرار صادره، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۲۱۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران - تیموری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ن. با وکالت خانم ها ط.الف. و... به طرفیت شرکت ز. نسبت به دادنامه ۷۷۶ - ۱۳۹۳/۹/۹ صادره از شعبه ۲۱۴ دادگاه عمومی تهران که بر اساس آن قرار رد دادخواست خواهان نخستین در اجرای ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی صادر شده است، دادگاه با توجه به محتویات پرونده اسناد و مدارک و اظهارات مضبوط در آن، تجدیدنظرخواهی را با شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی قابل انطباق ندانسته با رد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده ۳۵۳ همان قانون، دادنامه موصوف تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۵۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

قربان وند - فهیمی گیلانی