تجدیدنظرخواهی از قرار رد دادخواست تامین خواسته

تاریخ دادنامه قطعی: 1392/11/28
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: قرار ردّ دادخواست تامین خواسته قابل تجدیدنظرخواهی است.

رای دادگاه بدوی

در پرونده حاضر آقای م.ن. به طرفیت شرکت ز. به مطالبه خسارت با جلب نظر کارشناس مقوّم به 51/000/000 ریال و خسارت دادرسی، دادخواستی ارائه داده است. در جریان رسیدگی با عنایت به درخواست خوانده جهت اخذ تامین خواسته موضوع ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار تامین موضوع ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی صادر و خواهان، علی رغم ابلاغ، جهت تودیع خسارت احتمالی معیّنه اقدامی معمول نداشته است. باتوجّه به درخواست خوانده با استناد به ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار ردّ دادخواست خواهان صادر می‌گردد. قرار صادره، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - تیموری

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ن. با وکالت خانم ها ط.الف. و... به طرفیت شرکت ز. نسبت به دادنامه --- - 1393/09/09 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که بر اساس آن قرار رد دادخواست خواهان نخستین در اجرای ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی صادر شده است، دادگاه با توجه به محتویات پرونده اسناد و مدارک و اظهارات مضبوط در آن، تجدیدنظرخواهی را با شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی قابل انطباق ندانسته با رد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 353 همان قانون، دادنامه موصوف تایید می‌گردد. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

قربان وند - فهیمی گیلانی

منبع
برچسب‌ها