مندرجات اخطار رفع نقص هزینه دادرسی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/06/30
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در اخطاریه رفع نقص از حیث میزان هزینه دادرسی و یا تمبر مالیاتی وکیل در وکالتنامه، ضرورت دارد این مبالغ تصریحادراخطاریه قید شود؛ بنابراین چنانچه در اخطاریه، مبالغ مذکور تصریح نشود، در صورت عدم رفع نقص در مهلت مقرر، دادگاه نمی تواند به این استناد قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی صادر کند.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- ش تاریخ: 1394/03/18

رای دادگاه

در خصوص دادخواست آقای ج. ب. به وکالت از شرکت فرآورده های غذایی ن. به طرفیت آقای ش. ف. با وکالت آقای م. م. به خواسته تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره --- پرونده کلاسه بایگانی --- صادره از این شعبه نظر به این که دادخواست تجدیدنظرخواهی تقدیمی از حیث هزینه دادرسی، عدم تکمیل تمبر مالیاتی وکالتنامه - تعداد نسخ دادخوست و ضمائم ناقص بوده و علی رغم ابلاغ و انتظار کافی و نص مدت قانون نسبت به آن رفع نقصی صورت نگرفته است، لذا مستندا به م. 345 ناظر بر تبصره 2 م. 339 ق.آ.د.م قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می‌گردد. این قرار ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه اول حقوقی دادگستری پاکدشت- مهدی رضایی امین

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/06/30

رای دادگاه

تجدیدنظرخواهی شرکت فراورده های غذایی ن.باوکالت آقای ج. ب. به طرفیت تجدیدنظرخوانده آقای ش. ف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/03/18 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان پاکدشت که به موجب آن در خصوص تجدیدنظرخواهی ازدادنامه --- - 1393/05/22 آن محکمه به لحاظ عدم رفع نقص درمهلت مقرر قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی صادرگردیده ازاین حیث وارد به نظر میرسد که اخطاریه حاوی اعلام نقص شماره 3902 - 1393/11/26 ازجهت ذکر میزان هزینه دادرسی وتمبرمالیاتی وکیل تجدیدنظرخواه واجد ایراد است به عبارتی ضرورت داشته این مبالغ تصریحادراخطاریه قید که در صورت امتناع از انجام تکلیف مقرر اتخاذ تصمیم میگردید فلذا دادگاه باپذیرش درخواست تجدیدنظر مستندابه ماده 353 ازقانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض وپرونده امر جهت اقدامات لازم به دادگاه مربوه اعاده مینماید.رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

فرهادمرادی -‌محمدجوادخیری

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)

برچسب‌ها