اعمال مقررات ق.ت در مورد شرکت سهامی در رابطه با شرکت مختلط سهامی