منشورها

منشور، نظریات و عقاید شخص یا سازمانی است که به صورت رسمی اعلام و منتشر میشود