اعلام آمادگی نامزدهای ریاست جمهوری و نحوه برگزاری انتخاب رئیس جمهور