ماده 258 قانون آیین دادرسی کیفری

رسیدگی به اعتراض شخص بازداشت شده، در کمیسیون ملی جبران خسارت متشکل از رئیس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونان وی و دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضائیه به عمل می آید. رای کمیسیون قطعی است.

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (2 مورد)