ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی

کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه‌ها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله ای از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (13 مورد)

نشست های قضایی (7 مورد)