مقادیر دیه
فصل اول - دیه نفس [ ماده 549 تا ماده 557 ]
فصل دوم - قواعد عمومی دیه اعضاء [ ماده 558 تا ماده 575 ]
مبحث اول - دیه مو [ ماده 576 تا ماده 586 ]
مبحث دوم - دیه چشم [ ماده 587 تا ماده 591 ]
مبحث سوم - دیه بینی [ ماده 592 تا ماده 599 ]
مبحث چهارم - دیه لاله گوش [ ماده 600 تا ماده 606 ]
مبحث پنجم - دیه لب [ ماده 607 تا ماده 610 ]
مبحث ششم - دیه زبان [ ماده 611 تا ماده 615 ]
مبحث هفتم - دیه دندان [ ماده 616 تا ماده 625 ]
مبحث هشتم - دیه گردن [ ماده 626 تا ماده 628 ]
مبحث نهم - دیه فک [ ماده 629 تا ماده 634 ]
مبحث دهم - دیه دست و پا [ ماده 635 تا ماده 646 ]
مبحث دوازدهم - دیه دنده و ترقوه [ ماده 653 تا ماده 657 ]
مبحث پانزدهم - دیه پستان [ ماده 669 تا ماده 670 ]
مبحث اول - دیه عقل [ ماده 675 تا ماده 681 ]
مبحث دوم - دیه شنوایی [ ماده 682 تا ماده 688 ]
مبحث سوم - دیه بینایی [ ماده 689 تا ماده 692 ]
مبحث چهارم - دیه بویایی [ ماده 693 تا ماده 694 ]
مبحث پنجم - دیه چشایی [ ماده 695 تا ماده 696 ]
مبحث ششم - دیه صوت و گویایی [ ماده 697 تا ماده 703 ]
مبحث هفتم - دیه سایر منافع [ ماده 704 تا ماده 708 ]
فصل ششم - دیه جراحات [ ماده 709 تا ماده 715 ]
فصل هفتم - دیه جنین [ ماده 716 تا ماده 721 ]
فصل هشتم - دیه جنایت بر میت [ ماده 722 تا ماده 728 ]
بعدی ❭