ماده ۳۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری

قطع کلام شهود در هنگام ادای شهادت ممنوع است. هر یک از اصحاب دعوی و دادستان می توانند سوالات خود را با اذن دادگاه مطرح کنند.

بعدی ❭