برات - فته‌طلب - چک

مبحث اول - صورت برات [ ماده 223 تا ماده 227 ]
مبحث دوم - در قبول و نکول [ ماده 228 تا ماده 238 ]
مبحث سوم - در قبولی شخص ثالث [ ماده 239 تا ماده 240 ]
مبحث چهارم - در وعده برات [ ماده 241 تا ماده 244 ]
مبحث پنجم - ظهرنویسی [ ماده 245 تا ماده 248 ]
مبحث ششم - مسئولیت [ ماده 249 تا ماده 251 ]
مبحث هفتم - در پرداخت [ ماده 252 تا ماده 269 ]
مبحث دهم - در اعتراض (پروتست) [ ماده 293 تا ماده 297 ]
مبحث یازدهم - برات رجوعی [ ماده 298 تا ماده 304 ]
مبحث دوازدهم - قوانین خارجی [ ماده 305 تا ماده 306 ]
فصل دوم - در فته‌طلب [ ماده 307 تا ماده 309 ]
فصل سوم - چک [ ماده 310 تا ماده 317 ]
فصل چهارم - در مرور زمان [ ماده 318 تا ماده 319 ]
بعدی ❭