ماده ۶۶۰ قانون مدنی

وکالت ممکن است به طور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی.

بعدی ❭