ماده 318 قانون آیین دادرسی کیفری

ادله اثبات در امور کیفری شامل مواردی می‌شود که در قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده است. تشریفات رسیدگی به ادله به شرح مواد این فصل است.

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (2 مورد)