نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۸۴۳ مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۲۳

شماره پرونده ۲۷۵ ـ ۱۱۷ـ ۹۲
سوال
الف ـ چنانچه ۲ نفر روی چک را امضا نمایند (صادرکننده چک ۲ نفر است) مسوولیت هر یک از صادرکنندگان چک در مقابل دارنده چک نسبی است یا تضامنی؟
ب ـ چنانچه بیـن ۲ نفر صادرکننده چک فوق توافـق گردیده مسـوولیت هر یـک به ترتیب ۳۰% و۷۰% مبلغ چک است (چنانکه در مواردی که کارتکس افتتاح حساب بانک ها وجود دارد) این توافق چه تاثیری درحقوق اشخاص ثالث که اطلاعی از توافق مذکور ندارد خواهد داشت؟
نظریه شماره۱۸۴۳/۹۲/۷ ـ ۲۳/۹/۱۳۹۲
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه
الف: با توجه به اینکه تضامن موضوع ماده ۲۴۹ قانون تجارت ناظر به مسوولیت امضاءکنندگان در خط طولی است و نه عرضی و اصل عدم تضامن می باشد، بنابراین مسوولیت هر یک از امضاءکنندگان چک صادره از حساب مشترک به میزانی است که در هنگام افتتاح حساب تعیین شده و اگر میزان مسوولیت مزبور تعیین نشده باشد، اصل بر تنصیف است.
ب: در فرض سوال توافق صادرکنندگان در مورد میزان مسوولیت خود که دارنده چک از آن بی اطلاع است، تاثیری در مورد وی ندارد و در برابر ثالث، اصل تنصیف مسوولیت جاری است.