ماده 313 قانون آیین دادرسی کیفری

به اتهامات متعدد متهم باید با رعایت صلاحیت ذاتی، توامان و یکجا در دادگاهی رسیدگی شود که صلاحیت رسیدگی به جرم مهمتر را دارد.

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (45 مورد)

نشست های قضایی (25 مورد)