ماده ۵۶۲ قانون مدنی

در جعاله ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اجرت را جعل میگویند.

بعدی ❭