اصل ۱۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً بر عهده دارد و می‌تواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد.

بعدی ❭