ماده ۴۵ قانون ثبت احوال

(اصلاحی ۱۳۶۳/۱۰/۱۸) - هرگاه«هویت و تابعیت»افراد مورد تردید واقع گردد و مدارک لازم جهت اثبات آن ارائه نشود مراتب برای اثبات«هویت»به مراجع انتظامی و برای اثبات«تابعیت»به شورای تامین شهرستان ارجاع و در صورت تایید طبق مقررات اقدام خواهد شد.
تبصره (اصلاحی ۱۳۶۳/۱۰/۱۸) - در جلسات شورای تامین شهرستان که به منظور فوق تشکیل می‌گردد رئیس اداره ثبت احوال محل نیز با داشتن حق رای شرکت خواهد داشت.

بعدی ❭