ماده 243 قانون آیین دادرسی کیفری

بازپرس می‌تواند در تمام مراحل تحقیقات با رعایت مقررات این قانون، قرار تامین صادره را تشدید کند یا تخفیف دهد.
تبصره- تشدید یا تخفیف قرار تامین، اعم از تبدیل نوع قرار یا تغییر مبلغ آن است.

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (2 مورد)