ماده ۳۹۴ قانون تجارت

حمل و نقل به وسیله پست تابع مقررات این باب نیست.

بعدی ❭