ماده ۱۲ قانون دریایی

امضاء سند ثبت کشتی - ترتیب ثبت و نگهداری آن ‌
سند ثبت کشتی باید بامضاء مالک و یا نماینده او و همچنین سازمان بنادر و کشتیرانی برسد.

بعدی ❭