اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود.