ماده ۱۶ آیین‌نامه نحوه بازرسی، نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات

هیات موظف است علاوه بر مطالعه و بررسی پرونده‌ها، از مدیران و مسئولین قضایی و سایر قضات مطلع و عندالاقتضاء از مسئولین محلی و نیز افراد موثق، پیرامون رفتار و عملکرد قضایی تحقیق و استطلاع به عمل آورده و در ارزیابی خود منظور دارد.

بعدی ❭