ماده ۶۵۳ قانون مدنی

به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰/۰۸/۱۴ حذف شده است.

بعدی ❭