ماده ۳۱۶ قانون تجارت

کسی که وجه چک را دریافت می‌کند باید ظهر آن را امضاء یا مهر نماید اگر چه چک در وجه حامل باشد.

بعدی ❭