ماده 561 قانون آیین دادرسی کیفری

هزینه تطبیق رونوشت یا تصویر اسناد و تهیه آنها برابر مقررات قانونی است.

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (1 مورد)