ماده ۶۵۹ قانون مدنی

وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت.

بعدی ❭