ماده 620 قانون آیین دادرسی کیفری

کارکنان فراری نیروهای مسلح تا به‌طور رسمی خود را برای ادامه خدمت به یگان مربوط معرفی ننمایند، فرار آنان مستمر محسوب می‌شود و مشمول مقررات مرور زمان تعقیب نمی‌شود.

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (1 مورد)