نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۱۱۱ مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۱۲

۱۲/۶/۹۲
۱۱۱۱/۹۲/۷
۷۵۲-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
به استناد تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی درکلیه جنایاتی که مجنی علیه مرد نیست معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تامین خسارت­های بدنی پرداخت می شود آیا جنایات عمدی شامل مقررات این تبصره می شود نحوه پرداخت معادل تفاوت دیه از صندوق تامین خسارت­های بدنی چگونه است.
نظریه مشورتی:
اطلاق ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال۱۳۹۲و تبصره آن شامل دیه کلیه جنایات اعم از عمدی (که درموارد خاصّ قصاص منتفی ودیه تعلق می گیرد) وغیرعمدی است. امّا درخصوص نحوه چگونگی پرداخت آن چون مقررات مدونی تصویب نشده است ، اصلح است که مراتب را از صندوق تامین خسارت های بدنی پرسش نمایند.