ماده ۵۱۷ قانون مدنی

مفاد ماده ۵۰۹ در مورد متصدیان حمل و نقل نیز مجری خواهد بود.

بعدی ❭