ماده ۸۱ قانون مدنی

در اوقاف عامه که متولی معین نداشته باشد، اداره موقوفه طبق نظر ولی فقیه خواهد بود.

بعدی ❭