ماده ۹ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان

از تاریخ تصویب این قانون کلیه مقررات مغایر با آن ملغی‌الاثر می‌گردد.