ماده 443 قانون آیین دادرسی کیفری

آرائی که در مرحله تجدیدنظر صادر می‌شود، قطعی است.