ماده ۷۱ قانون مدنی

وقف بر مجهول صحیح نیست.

بعدی ❭