‌ماده ۶۸ قانون نظام صنفی کشور

عدم رع-ایت مفاد م-واد (۱۶) و (۱۷) و م-قررات موضوع بند (ک)
‌ماده (۳۷) قانون از سوی فرد‌صنفی، تخلف محسوب می‌شود و متخلف به پرداخت جریمه نقدی در مرتبه اول دو میلیون (۲.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال و در مرتبه دوم پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال و در مرتبه سوم و مراتب بعدی به ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰‌)ریال محکوم می‌شود.

بعدی ❭