نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۲۰۱۶ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۶

مورخ: ۱۶/۱۰/۹۲
نظریه شماره: ۲۰۱۶/۹۲/۷
شماره پرونده: ۱۳۰۰-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
چنانچه شخصی با استفاده از ابزار سمعی وبصری تهدید به زنا نماید و زنا نیز محقق شود حکم آن اعدام است واین موضوع را در حکم زنای به عنف بیان نموده است حال سوال اینست که آیا حکم اعدام برای چنین شخصی(درقانون سمعی وبصری)از باب قیاس مستنبط عله است یا از باب ضرورت یا اساسا حکم صادره دارای عنوان ثانوی است یا خیر؟ بهرحال حکم اعدام برای چنین شخصی با کدامیک از عناوین موجود در فقه اسلامی تطابق دارد.
نظریه مشورتی:
طبق بند ت ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی، موجب اعدام زانی است وآنچه در ماده ۴ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امورسمعی وبصری فعالیت های غیر مجاز می نمایند ( مصوب ۱۳۸۶) از مصادیق زنای با اکراه است واعدام طبق بند ت ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی حکم اولیه مجازات مرتکب زنای به عنف است.