ماده 438 قانون آیین دادرسی کیفری

هرگاه تجدید نظر خواه یا فرجام خواه زندانی باشد، حسب مورد از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدید نظر یا فرجام در امری که به موجب آن زندانی است، معاف می‌گردد.

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (2 مورد)