ماده 493 قانون آیین دادرسی کیفری

اعتراض و یا درخواست تجدید نظر یا فرجام درباره یک قسمت از رای، مانع از اجرای سایر قسمت های لازم الاجرای آن نیست.

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (2 مورد)