ماده ۲۱۱ قانون مدنی

برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند.

بعدی ❭