ماده 582 قانون آیین دادرسی کیفری

دادگاه‌های نظامی ‌که به موجب این قانون تشکیل می‌شوند، عبارتند از:
الف - دادگاه نظامی دو‌
ب - دادگاه نظامی ‌یک
پ - دادگاه تجدیدنظر نظامی‌
ت - دادگاه نظامی دو زمان جنگ
ث - دادگاه نظامی یک ‌زمان جنگ
ج - دادگاه تجدیدنظر نظامی ‌زمان جنگ