ماده ۳۸۹ قانون تجارت

متصدی حمل و نقل باید به محض وصول مال‌التجاره مرسل‌الیه را مستحضر نماید.

بعدی ❭