ماده ۳۷۸ قانون تجارت

قرارداد حمل و نقل تابع مقررات وکالت خواهد بود مگر در مواردی که ذیلاً استثناء شده باشد.

بعدی ❭