ماده 225 قانون آیین دادرسی کیفری

قرار تامین باید فوری به متهم ابلاغ و تصویر آن به وی تحویل شود. در صورتی که قرار تامین منتهی به بازداشت گردد، مفاد قرار در برگه اعزام درج می‌شود.

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (1 مورد)