‌ماده ۸۵ قانون نظام صنفی کشور

برگزاری روز بازارهای جمعی واحدها یا افراد صنفی براساس‌آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر‌بازرگانی خواهد رسید.

بعدی ❭