ماده ۲۰۸ قانون مدنی

مجرد خوف از کسی بدون آنکه از طرف آن کس تهدیدی شده باشد اکراه محسوب نمی‎شود.

بعدی ❭