‌ماده ۵۶ قانون نظام صنفی کشور

هیات‌عالی نظارت می‌تواند قسمتی از وظایف خود را به کمیسیون‌های نظارت مراکز استان‌ها تفویض کند.

بعدی ❭