دادرسی نخستین
مبحث اول - تقدیم دادخواست [ ماده 48 تا ماده 50 ]
مبحث دوم - شرایط دادخواست [ ماده 51 تا ماده 52 ]
فصل دوم - بهای خواسته [ ماده 61 تا ماده 63 ]
مبحث اول - جریان دادخواست [ ماده 64 تا ماده 66 ]
مبحث دوم - ابلاغ [ ماده 67 تا ماده 83 ]
فصل چهارم - جلسه دادرسی [ ماده 93 تا ماده 104 ]
1 - درخواست تأمین [ ماده 108 تا ماده 120 ]
2 - اقسام تأمین [ ماده 121 تا ماده 129 ]
مبحث دوم - ورود شخص ثالث [ ماده 130 تا ماده 134 ]
مبحث سوم - جلب شخص ثالث [ ماده 135 تا ماده 140 ]
مبحث چهارم - دعوای متقابل [ ماده 141 تا ماده 143 ]
مبحث اول - تأمین دلیل [ ماده 149 تا ماده 155 ]
مبحث دوم - اظهارنامه [ ماده 156 تا ماده 157 ]
مبحث اول - سازش [ ماده 178 تا ماده 185 ]
مبحث دوم - درخواست سازش [ ماده 186 تا ماده 193 ]
مبحث اول - کلیات [ ماده 194 تا ماده 201 ]
مبحث دوم - اقرار [ ماده 202 تا ماده 205 ]
الف - مواد عمومی [ ماده 206 تا ماده 215 ]
ب - انکار و تردید [ ماده 216 تا ماده 218 ]
ج - ادعای جعلیت [ ماده 219 تا ماده 222 ]
د - رسیدگی به صحت و اصالت سند [ ماده 223 تا ماده 228 ]
مبحث چهارم - گواهی [ ماده 229 تا ماده 247 ]
مبحث ششم - رجوع به‌ کارشناس [ ماده 257 تا ماده 269 ]
مبحث هفتم - سوگند [ ماده 270 تا ماده 289 ]
مبحث هشتم - نیابت قضایی [ ماده 290 تا ماده 294 ]
مبحث اول - صدور و انشاء رای [ ماده 295 تا ماده 299 ]
مبحث دوم - ابلاغ رای [ ماده 300 تا ماده 302 ]
مبحث سوم - حکم حضوری و غیابی [ ماده 303 تا ماده 304 ]
مبحث چهارم - واخواهی [ ماده 305 تا ماده 308 ]
مبحث ششم - دادرسی فوری [ ماده 310 تا ماده 325 ]
بعدی ❭