ماده ۱۲۱ قانون تجارت

حدود مسئولیت مدیر یا مدیران شرکت تضامنی همان است که در ماده ۵۱ مقرر شده.

بعدی ❭