ماده ۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)

منافع حاصل از عملیات مذکور در تبصره ماده "۳" این قانون ، بر اساس قرارداد منعقده ، متناسب با مدت و مبالغ سپرده های سرمایه گذاری و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه به کار گرفته شده در این عملیات ، تقسیم خواهد شد.

بعدی ❭