ماده ۶۷۰ قانون مدنی

در صورتی که دو نفر به نحو اجتماع وکیل باشند به موت یکی از آنها وکالت دیگری باطل میشود.

بعدی ❭